Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Kitaplar

KuRantum Fizik

Kur'an kitabındaki yüksek seviyede fizik bilgisi olduğunu biliyor muydunuz? Günümüzde artık her insan belli seviyede bilim kültürüne sahip ve bilime dair anlatıların ayırdında olacak kadar teknolojik okuryazarlığa sahipler.

4 Büyük Sır

Atom-Manyetizma-Işık ve Potansiyel fark. Bunlar bilimin tanımını dahi yapamadığı olgular.
Manyetizma neyden var oluyor?
Foton parçacık mı dalga mı?

On Gece

Üzerine yemin edilen on gece ve hurufuhangileridir?
Kur'an kitabının cevap anahtarları olan Huruf-u Mukattaa sayesinde yaptıklarımızın ne kadarının doğru olduğunu artık bilebiliyoruz.

Atomların Dini

İnned dine indellah!
Din Allah'tadır!

Vahiyler, sadece atomları anlatıyor. Onların yaşantıları, elektrik yükleri, elementleri kurmaları kıssalar halinde aktarılıyor. Din kavramı onların polarmalarını tanımlıyor. Yahudi, Hristiyan ve islam kelimeleri din adı olarak zikredilmiyorlar!

Diğer Olasılıklar

Aliminden başlayarak Müslüman'ların her ferdi nedensellik ilkesini benimsemelerine rağmen en büyük ulema bile Allah'ın varlığının sebebi olarak yine Allah'ın kendi zatını gösteriyorlar. Dağlar varsa onu yaratanın varlığı zaruridir, buna "Vacibül vücud" denilir. Fakat iş Allah'ın varlığını açıklamaya gelince hepsi düşüp sendeleliyorlar.

On Gece

Korkulan oldu ve bilim, dine el attı!
Veya tam tersi olarak,
Kur’an’ın bilime müdahale etme zamanı geldi...
Bilim sayesinde küçücük kan izinden veya materyalden cinayetler çözülüyor,
zayıf manyetik yansımalardan biyolojik görüntüleme yapılabiliyor,
minik sinyallerden evrenin geçmişi okuyabiliniyor.
Bu arada günümüz insanı da kendisini oldukça geliştirdi, hemen her birisi bilimsel anlamda tam bir okuryazarlığa sahipler.
Öyle ki şimdi sıradan bir kimse yüz yıl öncesinde yapılan bir ameliyata katılsa, sadece sterilizasyon ve bakteri konusundaki bilgisi sayesinde hastalar enfeksiyon kaparak ölmekten kurtaracaktır.
Kur’an’ın kitabında sırrını halen korumaya devam eden bir çok ayrıntı var. Onlar, bilim ışığında şimdi anlam kazanıyorlar. Evrenin başlangıcı ve öncesine ait merak edilenleri, atomların iç yapısı ve yaşamları hakkında en tutarlı bilgileri işte bu kesik harflerde ve on gecenin muhtevasında buluyoruz.
Hani en gizli olan, göz önünde duran ve en kısa olan da en çok şey anlatandır denilir ya, işte Kur’an kitabının kısa ve esrarlı bildirimleri, oldukça teknik ve bir o kadar ağır konular olmalarına rağmen artık hiçte anlaşılmaz değiller.
Varlığa ait tüm sırlar "On gece" de saklı!
"Huruf-u Mukattaa" lar ise Kur'an kitabında anlatılanlara teknik mesnet oluşturuyorlar.
Elif, lam, ra harfleri neyi sembolize ediyor?
Ya, sin ne anlama geliyor?
Ta, Ha, mim ve toplamda 14 harf, bilimsel ifadeler olabilir mi?
Kelamcılar, asırlar boyu onlar hakkında her hangi bir açıklama üretmediler.
Evreni ve içindeki tüm oluşumları olağanüstü bütünlükle anlatan bu harfleri çözmek için bilimsel okur yazarlığa gereksinim duyulur.
Konu oldukça ağır fakat çağımız insanının yeterli seviyede bilim kültürü sahibi olması hasebiyle bin 400 yılı aşkın süredir sır olarak bekleyen kesik harfler,
Kadir gecesinin muhtevası ve "On gece"nin tafsilatı,
artık anlaşılabilir hal aldılar.

Kur'an neleri haber veriyor?

Atomun yaratılışını, maddenin ve varlığın nasıl vücut bulduğunu ta evrenin başlangıcının öncesinden ele alarak geçen süreçleri açıklıyor.
Binbir tehlike altında atomların sürdürdükleri yaşamlarını çeşitli kıssalarla anlatıyor.
Onların sadece doğru ve yanlışın ayırdında olabilecek kadar akıl sahibi varlıklar olduklarını haber veriyor. İşittiklerine iman eden kör atomların nasıl güven altına alındıklarını ve inkarcı atomların evrenin enerjisine karışarak yok oluşlarını haber veriliyor.
Atomlara nasıl davranacaklarını peygamberleri öğretiyor. Onun etrafında kümelenip kavimler oluşturan atomlar güçlü oluyorlar.
Cennetin cehennemin, dünya ve ahiret hayatının ne/nerede olduğunu yazıyor. Devamı

Kadir Gecesi / Evren. ..

Kadir gecesi, bir tarih bilgisi veya belli bir zaman dilimi veyahut bir günün gece alternansı olmayıp bilakis bir mahluk/varlık adıdır.
Evrene genel bir bakış yapın! Sayısız gökadalar içindeki sayısız yıldızların etrafındaki yine sayısız gök cisimlerinin karanlık yüzleri bir ehemmiyet arz etmezler. Evren mevzubahis olduğunda takvim için referans olacak nokta yoktur. Vahiylerde bildirilen gece kavramı, varlığın temelini oluşturan müstakil bütünlüklerin her birisine verilen isim oluyor. Böyle on tane gece var. Allah, fecr pasajında bu on gece üzerine yemin ediyor. Kadir isimli gece, tüm varlığı içine alan ve bizim adına evren dediğimiz ana yapıyı ifade ediyor. Devamı

Bilim, gaybi bilgiye asla ulaşamaz ! (Ulaşamadı)

Modern bilimin atom modelini biliyorsunuz, bir kaç kez yenilenmesine rağmen halen daha madde davranışlarını açıklayan çalışmayı bir türlü sergileyemiyor.
Öncelikle protonu ve elektronu kopuk atom teorisi daha işin başında çöküyor, madde bütünlüğünü oluşturan sabit ve muhkem bağı kuramıyor.
Son geliştirilen Kuantum model ise tamamen kandırmacadan ibaret duruyor. Kuantum alt teorileri, tanım denilemeyecek kadar muğlak ifadelerle dolular. Öyle ki aynı anda I ve 0 olabilen devrelerden bahsediyor(!) Sadece fizik kurallarının işlediği evrende bu mümkün olmayacak bir durumdur.
Vahiylerde tanımlanan atom, mükemmel yapısıyla kusursuz çalışma sergiliyor, olası tüm soruları bilim etiğine uygun şekilde cevaplıyor ve fizik alanındaki mevcut sırları açık ediveriyor. Devamı

Vahiyler, hiçlikten başlayışı nasıl anlatıyor ! ..

Tabiat görüngüsüne bakarak vahiylerin açıklanmaya çalışılması ne derece doğrudur?
İnanç eksenli tefsirlerin hepsi kişinin şahsi zanlarından ibarettir.
Vahiy yorumlarında mesnet tutulacak ne bir materyal nede bilimsel bir done yoktur.
Tanrı realitesini açıklanmadan onun maksadını bilmemiz mümkün değildir.
Vahiyler Allah ve onun yaratma tekniğini anlatıyor.
Ancak fizik bilimin ışığında görülmesi muhtemel bilgileri sadece sosyal yaşantıya ait saptamalarla doğru yorumlayabilme ihtimali mümkün gözükmüyor.
Zaten hiçlikten başlangıç ve tesadüfi oluşumlarla evren inşası mantıklı durmuyor.
Allah'ın yaratma özelliği ve sahip olduğu sonsuz gücü mevcut bilgimizle açıklamak olasılık dahilinde değil.
Evrenin toplam enerjisini de başlangıçtaki boyutsuz bir noktaya doldurmak akıl karı olamaz.
İş bildiğimizden çok farklı...
Allah ve onun yaratma eyleminin sırları "Diğer olasılıklar" kitabında irdelenmektedir. Devamı

.