Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Kitaplar

KuRantum Fizik

Vahiylerde anlatılan atom, modern bilimin atom teorilerinden çok farklı!

Bilim dünyasının modellemeleri madde davranışlarının tamamını açıklayamazken Kurandaki monoblok hidrojen mükemmel çalışıyor.

4 Büyük Sır

Atom-Manyetizma-Işık ve Potansiyel fark. Bunlar bilimin tanımını dahi yapamadığı olgular.
Manyetizma neyden var oluyor?
Foton parçacık mı dalga mı?

On Gece

Üzerine yemin edilen on gece hangileridir?
Günün karanlık yarısı veya dünyanın gölge tarafı üzerine yemin edilmiyor, Gece kavramıyla bambaşka şeyler haber veriliyor.
İns, İnsan, racul ve beşer kelimeleri farklı varlıklara ait isimlerdir.

Atomların Dini

İnned dine indellah!
Din Allah'tadır!

Vahiyler, sadece atomları anlatıyor. Onların yaşantıları, elektrik yükleri, elementleri kurmaları kıssalar halinde aktarılıyor. Din kavramı onların polarmalarını tanımlıyor. Yahudi, Hristiyan ve islam kelimeleri din adı olarak zikredilmiyorlar!

Diğer Olasılıklar

Aliminden başlayarak Müslüman'ların her ferdi nedensellik ilkesini benimsemelerine rağmen en büyük ulema bile Allah'ın varlığının sebebi olarak yine Allah'ın kendi zatını gösteriyorlar. Dağlar varsa onu yaratanın varlığı zaruridir, buna "Vacibül vücud" denilir. Fakat iş Allah'ın varlığını açıklamaya gelince hepsi düşüp sendeleliyorlar.

Kur'an neleri haber veriyor?

Atomun yaratılışı, maddenin ve varlığın nasıl vücut bulduğunu ta evrenin başlangıcının öncesinden itibaren geçen süreçleri açıklıyor.
Atomların, çeşitli tehlikeler altında sürdürdükleri yaşamlarını çeşitli kıssalarla anlatılıyor.
Atomların sadece doğru ve yanlışın ayırdında olabilecek kadar akıl sahibi varlıklar olduklarını haber veriyor. İşittiklerine iman eden kör atomların nasıl güven altına alındıklarını ve inkarcı atomların evrenin enerjisine karışarak yok oluşlarını haber veriliyor.
Atomların nasıl davranacaklarını peygamberleri öğretiyor. Onun etrafında kümelenip kavimler oluşturan atomlar güçlü oluyorlar.
Cennetin cehennemin ve dünya hayatının ne olduğunu yazıyor. Devamı

Kadir Gecesi / Evren. ..

Kadir gecesi, bir tarih bilgisi veya belli bir zaman dilimi veyahut bir günün gece alternansı olmayıp bilakis bir mahluk/varlık adıdır.
Evrene genel bir bakış yapın! Sayısız gökadalar içindeki sayısız yıldızların etrafındaki yine sayısız gök cisimlerinin karanlık yüzleri bir ehemmiyet arz etmezler. Evren mevzubahis olduğunda takvim için referans olacak nokta yoktur. Vahiylerde bildirilen gece kavramı, varlığın temelini oluşturan müstakil bütünlüklerin her birisine verilen isim oluyor. Böyle on tane gece var. Allah, fecr pasajında bu on gece üzerine yemin ediyor. Kadir isimli gece, tüm varlığı içine alan ve bizim adına evren dediğimiz ana yapıyı ifade ediyor. Devamı

Bilim, gaybi bilgiye asla ulaşamaz ! (Ulaşamadı)

Modern bilimin atom modelini biliyorsunuz, bir kaç kez yenilenmesine rağmen hala madde davranışlarını sağlayan bir çalışma sergileyemiyor.
Öncelikle protonu ve elektronu kopuk atom teorisi daha işin başında çöküyor. Kuantum model ise tamamen kandırmacadan ibaret duruyor. Kuantum, alt teorileri tanım denilemeyecek kadar tamamen muğlak ifadelerle dolular. Öyle ki aynı anda iki I ve 0 olabilen devrelerden bahsediyor, sadece fizik kurallarının işlediği evrende bu mümkün olmayacak bir durum iken.
Fakat vahiylerde tanımlanan atom, fizik alanındaki sırları açık ediveriyor. Tanımları özellikle elektronu ve protonu ile tümleşik atom tanımı, bilim etiğine tamamen uygundur. Devamı

Vahiyler, hiçlikten başlayışı nasıl anlatıyor ! ..

Tabiat görüngüsüne bakarak vahiylerin açıklanmaya çalışılması ne derece doğrudur? İnanç eksenli tefsirlerin hepsi kişinin şahsi zanlarından ibarettir. Vahiy yorumlarında mesnet tutulacak ne bir materyal nede bilimsel bir done yoktur. Tanrı realitesini açıklanmadan onun maksadını bilmemiz mümkün değildir. Vahiyler Allah ve onun yaratma tekniğini anlatıyor. Ancak fizik bilimin ışığında görülmesi muhtemel bilgileri sadece sosyal yaşantıya ait saptamalarla doğru yorumlayabilme ihtimali mümkün gözükmüyor. Zaten hiçlikten başlangıç ve tesadüfi oluşumlarla evren inşası mantıklı durmuyor. Allah'ın yaratma özelliği ve sahip olduğu sonsuz gücü mevcut bilgimizle açıklamak olasılık dahilinde değil. Evrenin toplam enerjisini de başlangıçtaki boyutsuz bir noktaya doldurmak akıl karı olamaz. İş bildiğimizden çok farklı...
Allah ve onun yaratma eyleminin sırları "Diğer olasılıklar" kitabında irdelenmektedir. Devamı

.