Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Kitaplar

KuRantum Fizik

Vahiylerde anlatılan atom, modern bilimin atom teorilerinden çok farklı!

Bilim dünyasının modellemeleri madde davranışlarının tamamını açıklayamazken Kurandaki monoblok hidrojen mükemmel çalışıyor.

4 Büyük Sır

Atom-Manyetizma-Işık ve Potansiyel fark. Bunlar bilimin tanımını dahi yapamadığı olgular.
Manyetizma neyden var oluyor?
Foton parçacık mı dalga mı?

On Gece

Üzerine yemin edilen on gece hangileridir?
Günün karanlık yarısı veya dünyanın gölge tarafı üzerine yemin edilmiyor, Gece kavramıyla bambaşka şeyler haber veriliyor.
İns, İnsan, racul ve beşer kelimeleri farklı varlıklara ait isimlerdir.

Atomların Dini

İnned dine indellah!
Din Allah indidedir!

Vahiyler, sadece atomları anlatıyor. Onların yaşantıları, elektrik yükleri, elementleri kurmaları kıssalar halinde aktarılıyor. Din kavramı onların polarmalarını tanımlıyor. Yahudi, Hristiyan ve islam kelimeleri Kur'an'da din adı olarak zikredilmiyorlar!

Diğer Olasılıklar

Aliminden başlayarak Müslüman'ların her ferdi nedensellik ilkesini benimsemelerine rağmen en büyük ulema bile Allah'ın varlığının sebebi olarak yine Allah'ın kendi zatını gösteriyorlar. Dağlar varsa onu yaratanın varlığı zaruridir, buna "Vacibül vücud" denilir. Fakat iş Allah'ın varlığını açıklamaya gelince hepsi düşüp sendeleliyorlar.

Kur'an neleri haber veriyor?

Kur'an'daki bilimsel anlatılar nedense insanların ilgisini çekmiyor, sözlerindeki gizemin açıklığa kavuşmasını kimse istemiyor.
Gerçekte ondaki teknik açıklamalara gereken ilgiyi bilim adamlarının göstermesi lazım iken dönüp bakmıyorlar bile.
Tüm insanlık için kurtuluş ve özgürlüğün tek adresi Kur'an kitabındaki bilimdir. Bu söz fazla iddialı gibi gelecektir. fakat başkaca hafifletilmiş veya süslenmiş cümleler bu kadar belirgin tanımlayamıyorlar. Eğer kulak verilirse dünya hayatının yedi milyar insan için cennete dönüşüvereceği garantidir. Çünkü onda evrenin bütününü kapsayan tanımlamalar ve saptamalar var.
Kur'an kitabının içinde maddenin ve varlığın nasıl vücut bulduğu ta yaratılan ilk atomdan başlayarak anlatılıyor.
Etraflarındaki manzaradan bihaber atomların, büyük tehlikeler altında sürdürdükleri yaşamları hakkındaki olayları onda buluyoruz.
Atomların sadece doğru ve yanlışın ayırdında olabilecek kadar akıl sahibi olmalarına rağmen bizim nasıl yüksek kapasitede bilim üretebildiğimizi anlarken bazılarının neden bilim üretemeyip sömürüldüğünü de fark edebiliyoruz.
Diğer yandan yalnızca ışığı algılayabilen kör gözleriyle çevrelerindeki manzarayı görmedikleri öğreniyoruz. Onlar titreşimleri işitebiliyor ve manyetizmanın şiddetini/kokuyu alabiliyorlar, fakat bu duyular onlara etraflarında olup biten hakkında yetreli bilgi vermeye yetmiyor. Sonuçta birbirine karışan sesler ve kokular yüzünden konum bilgisi üretemiyorlar. Bu durumda onlara ne yapcakları, nasıl davranacakları peygamberleri tarafından anlatılıyor. İnsan (atomları) peygamberinin etrafında kümelenip kavimler oluşturuyor ve bu ortamda güvenli yaşam fırsatı buluyor, güçlü oluyorlar.
Diğer yandan ruhumuzun fizik dünyadaki bedenlerimizi nasıl komuta ettiği asdece kuru bir meraktan öte yine bilim dünyasını ilgilendiren konudur. Çünkü mekatronik bilim dalının gelişiminde biyolojik uzuvların yer alması artık lüzumludur.
Devamı

Kadir Gecesi / Evren. ..

Kadir gecesi, bir tarih bilgisi veya belli bir zaman dilimi veyahut bir günün gece alternansı olmayıp bilakis bir mahluk/varlık adıdır.
Evrene genel bir bakış yapın! Sayısız gökadalar içindeki sayısız yıldızların etrafındaki yine sayısız gök cisimlerinin karanlık yüzleri bir ehemmiyet arz etmezler. Evren mevzubahis olduğunda takvim için referans olacak nokta yoktur. Vahiylerde bildirilen gece kavramı, varlığın temelini oluşturan müstakil bütünlüklerin her birisine verilen isim oluyor. Böyle on tane gece var. Allah, fecr pasajında bu on gece üzerine yemin ediyor. Kadir isimli gece, tüm varlığı içine alan ve bizim adına evren dediğimiz ana yapıyı ifade ediyor. Devamı

Bilim, gaybi bilgiye ulaşamaz ! ..

Modern bilimin atom modelini biliyorsunuz, bir kaç kez yenilenmesine rağmen hala madde davranışlarını sağlayan bir çalışma sergileyemiyor.
Öncelikle protonu ve elektronu kopuk atom teorisi daha işin başında çöküyor. Kuantum model ise tamamen kandırmacadan ibaret duruyor. Kuantum, alt teorileri tanım denilemeyecek kadar tamamen muğlak ifadelerle dolular. Öyle ki aynı anda iki I ve 0 olabilen devrelerden bahsediyor, sadece fizik kurallarının işlediği evrende bu mümkün olmayacak bir durum iken.
Fakat vahiylerde tanımlanan atom, fizik alanındaki sırları açık ediveriyor. Tanımları özellikle elektronu ve protonu ile tümleşik atom tanımı, bilim etiğine tamamen uygundur. Devamı

Vahiyler, hiçlikten başlayışı nasıl anlatıyor ! ..

Tabiat görüngüsüne bakarak vahiylerin açıklanmaya çalışılması ne derece doğrudur? İnanç eksenli tefsirlerin hepsi kişinin şahsi zanlarından ibarettir. Vahiy yorumlarında mesnet tutulacak ne bir materyal nede bilimsel bir done yoktur. Tanrı realitesini açıklanmadan onun maksadını bilmemiz mümkün değildir. Vahiyler Allah ve onun yaratma tekniğini anlatıyor. Ancak fizik bilimin ışığında görülmesi muhtemel bilgileri sadece sosyal yaşantıya ait saptamalarla doğru yorumlayabilme ihtimali mümkün gözükmüyor. Zaten hiçlikten başlangıç ve tesadüfi oluşumlarla evren inşası mantıklı durmuyor. Allah'ın yaratma özelliği ve sahip olduğu sonsuz gücü mevcut bilgimizle açıklamak olasılık dahilinde değil. Evrenin toplam enerjisini de başlangıçtaki boyutsuz bir noktaya doldurmak akıl karı olamaz. İş bildiğimizden çok farklı...
Allah ve onun yaratma eyleminin sırları "Diğer olasılıklar" kitabında irdelenmektedir. Devamı

.