Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

"Kur'an ve Bilim (Gerçek Bilim)

Önce kuarklar yani gece gökleri yaratıldı. ! ..

Atomların yapı taşları olan kuarklara gök deniyor. Gökler çiftler halindeler. Gündüz ve gece gök çiftleriyle proton inşa ediliyor. Gerçekte gece kavramı, uzayın bütün halindeki karanlık yapısından bir parca alan ayırma içlemi sırasında çizilen çemberlerin tanımı oluyor. Çemberler oluştuğu anda su halkaları gibi genişlerken aynı anda bir eksen üzerinde ilerlediğinden ötürü koni şeklini alıyor. Böylece gökler, koni şeklinde varlıklar olarak anılmaya başlanıyor.
Çember oluşma zamanı tabiatıyla "gün" kavramıyla ifade ediliyor.

Vayhiyler, kurakların madde ve anti madde şeklindeki yapısını anlatıyor ! ..

Atom altı parçacıklar olarak anılan gök çiftlerinden gece gökünün içindeki enerjinin boşaltırak gündüz gökü içine aktarılmasıyla oluşturun zıtlıkla yapılıyor. Madde ve antimadde olgusu böyle oluşuyor. Öyleki gündüz gökünün fazla enerjisi, gece gökündeki noksanlık kadardır, birbirlerine karıştıklarında nötr durum oluşarak kaybolacaklardır. Bu olay Kuranda zulüm ve azap kelimeleriyle ifade ediliyor. Zulüm, boşluğu azap ise yoğun enerjinin adı olarak anılıyor. Yıldızların içi boştur deniliyor, orada zulüm hakimdir. deniyor. Kodlar, bütünlük oluşturacak şekilde çözüldüğünde ortaya Cern'in on yıllardır büyük bütçeler harcayarak erişemediği bilgiye dönüşüyor.

Yedi gök ile protonun nasıl teşekkül ettirildiğini anlatıyor ! ..

Vahiy rivayetleri 250 yerde göklerden bahsediyor, her cümlesinde onun şeklini ve özelliklerini parçalar halinde tarif ediyor. Gökler ve Yer, iki günde yaratılıyor. Dikkat edilirse yaratılmış tek varlık şekli koni olan göklerden başkası değildir, uzayda fizik yasalarına göre olası tek şekil koni prizmadır! Bu durumda yer, göklerden yapıymış varlıktır ve göklerden ayrı değildir. Yer, göğün iki günde uzatılarak evrimleştirilmiş halidir.

Gökler ve Yer diye anılan atomun bütün yapısını anlatıyor ! ..

Modern bilimin öngördüğü protonu ve elektronu birbirinden kopuk yapıya karşın bir pil gibi bütünlüğü olan bir atomik yapıdan bahsediyor. Yine vahiy rivayetleri pil gibi bütün bir atom tipi çiziyor. Pil gibi dedik çünkü ikiye bölünmüş bir pil çalışmayacağı gibi elektronu ve protonu ayrık atom modeli de çalışmayacaktır. Bu haliyle atom toplam dört günde yaratılmış oluyor.

Atomun (Hidrojenin) tek çeşit olmadığını onun üç çeşidini anlatıyor ! ..

Elif, Lam, Ra: Bunlar muhkem Ayetlerdir. Allah ayet derken sözlerine değil icraatını anlatıyor. Ayet, delil demektir, yapıları müdahale edilemez ve değişmez yani muhkem niteliğindedir. (Ayrıca müteşabih ayetler de üç tanedir, onlar su gibi şekil alan yapıya sahipler. Konuya ilişkin detaylar oldukça fazladır "On Gece" isimli kitapta yer alıyorlar.)

Fotonun küre şekilli olmadığını anlatıyor ! ..

Vahiy rivayetleri bize modern bilimin ön gördüğü küre şekilli foton için iş görmezlik raporu veriyor. Renk oluşumu atomların büyüklüğüyle mütenasip foton üretmesi ile mümkün oluyor. Modern bilim iki kere gaflet içinde teori üretiyor, onu küre şekilli sanmasının yanısıra tek çeşit (renk) sanıyor. Fotolar küre şekilli olması hasebiyle optik teknolojisi ve enerji tarnsferi mümkün oluyor. (Tafsilat için Kurantum Fizik ve 4 Büyük Sır kitaplarına müracaat ediniz)

İnsan hitabıyla içinde ruh olan atomlara sesleniliyor! ! ..

İçleri boş ins atomları birer beyt/ev olarak yaratıldılar. Ruhların her biri evren büyüklüğünde mekan olan ve cennet diye anılan ortamlardır. Buraya ruh yerleştikten sonra ortaya çıkan bütün yapıya insan deniliyor. Çünkü artık bu atom düşünebilen ve aklı olan bir canlıdır.